Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby obehového ústrojenstva (dospelí) vek 18 a viac

Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku

Kód indikácie: II/1,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Reumatická horúčka s postihnutím srdca, kód diagnózy: I01

Iné reumatické choroby srdca, kód diagnózy: I09

Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta, kód diagnózy: I40

Kontraindikácie

Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. Fajčenie.

Chlopňové chyby

Kód indikácie: II/2,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Reumatické choroby mitrálnej chlopne, kód diagnózy: I05

Reumatické choroby aortálnej chlopne, kód diagnózy: I06

Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne, kód diagnózy: I07

Choroby viacerých chlopní, kód diagnózy: I08

Nereumatické choroby mitrálnej chlopne, kód diagnózy: I34

Nereumatické choroby aortálnej chlopne, kód diagnózy: I35

Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne, kód diagnózy: I36

Choroby pulmonálnej chlopne, kód diagnózy: I37

Kontraindikácie

Embolické komplikácie s ťažkou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu. Fajčenie.

Poznámka

fajčenie

Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza

Kód indikácie: II/7,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Esenciálna (primárna) hypertenzia, kód diagnózy: I10

Hypertenzná choroba srdca, kód diagnózy: I11

Hypertenzná choroba obličiek, kód diagnózy: I12

Hypertenzná choroba srdca a obličiek, kód diagnózy: I13

Sekundárna hypertenzia, kód diagnózy: I15

Chronická ischemická choroba srdca, kód diagnózy: I25

Mozgové - intracerebrálne - krvácanie, kód diagnózy: I61

Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt, kód diagnózy: I65

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb, kód diagnózy: I69

Ateroskleróza, kód diagnózy: I70

Kontraindikácie

Malígny zvrat, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris. Diabetická nefropatia s kreatinínom v sére nad 200 miktromólov/liter, fajčenie Fajčenie.

Hypertenzívna choroba I. a II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia

Kód indikácie: II/6,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Esenciálna (primárna) hypertenzia, kód diagnózy: I10

Hypertenzná choroba srdca, kód diagnózy: I11

Hypertenzná choroba obličiek, kód diagnózy: I12

Kontraindikácie

Pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, fajčenie Fajčenie.

Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora

Kód indikácie: II/3,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Angina pectoris - hrudníková angína, kód diagnózy: I20

Kontraindikácie

Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňokomorový blok II.stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, fajčenie Fajčenie.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po vzniku

Kód indikácie: II/4,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Akútny infarkt myokardu, kód diagnózy: I21

Chronická ischemická choroba srdca, kód diagnózy: I25

Kontraindikácie

Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovokomorový blok II.stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, fajčenie Fajčenie.

Ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom od 6 do 12 mesiacov po akútnom infarkte, v prípade neindikovania II/4

Kód indikácie: II/5,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Ďalší infarkt myokardu, kód diagnózy: I22

Chronická ischemická choroba srdca, kód diagnózy: I25

Kontraindikácie

Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, predsieňovokomorový blok II.stupňa, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, fajčenie Fajčenie.

Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme od 6 do 12 mesiacov po operácii pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/12

Kód indikácie: II/13,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kardiochirurg, kardiológ, angiológ

Zoznam diagnóz

Ateroskleróza, kód diagnózy: I70

Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans aorty, kód diagnózy: I71

Iné vydutiny, kód diagnózy: I72

Iné choroby periférnych ciev, kód diagnózy: I73

Arteriálna embólia a trombóza, kód diagnózy: I74

Iné choroby tepien a tepničiek, kód diagnózy: I77

Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis, kód diagnózy: I80

Kontraindikácie

Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie, fajčenie Fajčenie.

Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii

Kód indikácie: II/12,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kardiochirurg, kardiológ, angiológ

Zoznam diagnóz

Ateroskleróza, kód diagnózy: I70

Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans aorty, kód diagnózy: I71

Iné vydutiny, kód diagnózy: I72

Iné choroby periférnych ciev, kód diagnózy: I73

Arteriálna embólia a trombóza, kód diagnózy: I74

Kontraindikácie

Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie, fajčenie Fajčenie.

Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I.štádiu alebo II. štádiu

Kód indikácie: II/8,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Ateroskleróza, kód diagnózy: I70

Iné choroby periférnych ciev, kód diagnózy: I73

Iné choroby tepien a tepničiek, kód diagnózy: I77

Kontraindikácie

fajčenie Fajčenie.

Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej trombophlebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy

Kód indikácie: II/9,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, kardiológ

Zoznam diagnóz

Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis, kód diagnózy: I80

Nešpecifická lymfadenitída, kód diagnózy: I88

Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín, kód diagnózy: I89

Kontraindikácie

Opakované pľúcne embólie, vredy na predkolení väčšieho rozsahu, elefantiáza, recidivujúci erysipel, fajčenie. Fajčenie.